آخرین نوشته ها
آمار بازدید
شمارۀ ۴۸ فصلنامه سفینه (پاییز ۱۳۹۴) که دومین شماره این مجله در مورد حضرت ابوطالب است، منتشر شد. این شماره در ادامۀ شمارۀ پیش (۴۷)، مقالات و رسائل منتشر ناشده در بارۀ آن گرامی را عرضه کرده است. از جمله دو ترجمه منظوم فارسی از قصیدۀ لامیۀ ابوطالب که مرحوم استاد غلامرضا دبیران سروده است. و گفتاری از آیة الله سید علی بهبهانی در همین مورد. نقدی از محمدرضا ارشادی‌نیا بر یکی از مقالات محمد بیابانی اسکویی نیز در این شماره عرضه شده است.
جلد و فهرست این شماره در پی آمده است.

 زیرنویس:
سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۹:۲۸
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت