این چند برگ در جنگ خطی کتابخانه مجلس به شماره ۱۴۱۹۰ (جنگ محمد بیکا) نظرم را جلب کرد. در باره سُریانی هیچ گونه اطلاعی ندارم. لذا در مورد این سه برگ هیچ اظهار نظر یا توضیحی نمی‌توانم گفت. نشر آنها صرفاً برای این است که شاید کسی را به کار آید یا دانش افزاید یا به خواندن یک متن کهن کمک رساند.

 زیرنویس:


 زیرنویس:


 زیرنویس:
دوشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱:۴۰