آخرین نوشته ها
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱۰۲٫۶۲۶ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۳ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱۹۸
بازدید از این یادداشت : ۳۲۰

پر بازدیدترین یادداشت ها :
مقدمه
در روزهای اخیر، به مناسبت یکی از کارهای دانشگاهی در موضوع اخلاق حرفه‌ای کتابداری، به چند حوزۀ دیگر در حیطۀ اخلاق حرفه‌ای سرک کشیدم. برای هفت عنوان دیگر (علاوه بر اخلاق حرفه‌ای کتابداری) چند منبع (مقاله و کتاب) نوشتم؛ نه به عنوان استقصاء یا گزینش ویژه‌ای، بلکه در حدّ عنوان که در فرصت اندک به یادم می‌آمد یا از قبل دیده بودم و می‌شناختم. باری، شاید همین فهرست مختصر (که نه جامع است و نه مانع) شاید کسی را به کار آید. بدان امید که در فرصت‌های دیگر کاملتر شود.
*اخلاق کتابداری
صدری فرد، عصمت و شعبان طاهری. اخلاق حرفه‌ای در کتابداری، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، 1389.
اسفندیاری مقدم، علیرضا (ویراستار). اخلاق حرفه‌ای کتابداران و اطلاع رسانان. انجمن کتابداری استان قم. تهران: کتابدار، 1387.
طالعی، عبدالحسین. از آب بیاموزیم. سایت کتابخانه مجلس، 3 تیر 1395.

طالعی، عبدالحسین. از خاک بیاموزیم. سایت لیزنا، 2 تیر 1397.

فرامرز قراملکی، احد؛ درخشان، لعبت؛ رضایی شریف آبادی، سعید. اخلاق حرفه‌ای در کتابداری و اطلاع رسانی. تهران: سمت، 1399.
نشاط، نرگس. اخلاق اطلاعات، در: دائرة المعارف کتابداری و اطلاع رسانی، ج 1، تهران: کتابخانه ملی، ص 111 – 113.
حسینی آبینه‌ای، محمد رضا. اخلاق حرفه‌ای در کتابداری و اطلاع رسانی: با تاکید بر وظایف و مسئولیت ها. شمسه، 2 (6)، بهار 1389، ص 1 – 12.

آزاد، اسدالله. لزوم پایبندی به اصول اخلاقی در اطلاع رسانی. اطلاع رسانی، دوره یازدهم، شماره اول، 1373، ص 22 – 29.
رهادوست، بهار. فلسفۀ کتابداری و اطلاع رسانی. تهران: کتابدار، 1387.
فتاحی، رحمت الله. ارزشها و جذابیت‌های کتابداری. تهران: کتابدار، 1388.
پریرخ، مهری. اصول اخلاقی کتابداران دانشگاهی. در: اخلاق حرفه‌ای کتابداران و اطلاع رسانان، ص 133 – 136.

*اخلاق نگارش
حری، عباس. اخلاق نگارش علمی. در مجموعه: در محضر استاد؛ تهران: کتابدار، 1393، ص 15 – 29.
حری، عباس. آیین بد نویسی. آینه پژوهش، 2 (9)، آذر – دی 1370، ص 2 – 5.
اسفندیاری، محمد. اخلاق نگارش، قم: نور مطاف، 1390.
خالقی، نرگس. اخلاق نگارش و پژوهش. تهران: کتابدار، 1390.
سوکال، آلن. برک مونت، ژان. یاوه‌های مد روز؛ کاربرد نادرست علم در گفتارهای روشنفکران. ترجمه جلال حسینی. تهران: بازتاب نگار، 1384.
سوکال، آلن. بریکمون، ژان. چرندیات پست مدرن. ترجمه عرفان ثابتی. تهران: ققنوس، 1384.
خلاق پژوهش
خندان، علی اصغر. مغالطات. قم: بوستان کتاب، 1380.
خندان، علی اصغر. منطق کاربردی. تهران: سمت، 1379.
ملکیان، مصطفی. منطق مغالطات. تهران: نگاه معاصر، 1370.
بست، جوئل. مغالطات آماری. ترجمه سید رضا هاشمی پیکر. تهران: سروش، 1395.
جوادی، محسن. اخلاق پژوهش، مبانی و مسائل. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی، 1390.
*اخلاق فناوری
ثقة الاسلامی، علیرضا. چالش‌های اخلاقی در عصر اطلاعات. تهران: چاپار، همارا، 1388.
ثقة الاسلامی، علیرضا. درآمدی بر اخلاق اطلاعات. تهران: چاپار، اساطیر پارسی، 1394.
دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، مسائل اخلاق فناوری اطلاعات در روایات. تهران: دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، 1391.
طالعی، عبدالحسین. نگاهی به مسائل اخلاق فناوری اطلاعات در روایات. آینه پژوهش، 27 (162)، بهمن – اسفند 1395، ص 40 – 45.

الویری، محسن. رویکردی اسلامی به تطبیق پذیری میراث اخلاقی با دنیای مجازی. ره آورد نور. شماره 26، بهار 1388.

*اخلاق نسخه‌های خطی
طالعی، عبدالحسین؛ حاج باقریان، طیبه. اخلاق حرفه‌ای در فهرست نویسی نسخه‌های خطی. سایت کتابخانه مجلس، 1396.

*اخلاق علم الحدیث
طالعی، عبدالحسین. سرمقاله. سفینه، 10 (37)، زمستان 1391.
*اخلاق رسانه ها
محمدی، مجید. اخلاق رسانه ها. تهران: نقش و نگار، 1379.
*اخلاق ویرایش
طریقه دار، ابوالفضل. اخلاق ویرایش. آینه پژوهش 15 (86)، 1383.

آذرنگ، عبدالحسین. اخلاق در ویرایش و نشر. کلک (35 – 36)، بهمن – اسفند 1371


پنجشنبه ۲ دي ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۳۲
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت