آخرین نوشته ها
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۹۰٫۳۰۹ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۷۲ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱۹۸
بازدید از این یادداشت : ۲۰۶

پر بازدیدترین یادداشت ها :
مقدمه
در روزهای اخیر، به مناسبت یکی از کارهای دانشگاهی در موضوع اخلاق حرفه‌ای کتابداری، به چند حوزۀ دیگر در حیطۀ اخلاق حرفه‌ای سرک کشیدم. برای هفت عنوان دیگر (علاوه بر اخلاق حرفه‌ای کتابداری) چند منبع (مقاله و کتاب) نوشتم؛ نه به عنوان استقصاء یا گزینش ویژه‌ای، بلکه در حدّ عنوان که در فرصت اندک به یادم می‌آمد یا از قبل دیده بودم و می‌شناختم. باری، شاید همین فهرست مختصر (که نه جامع است و نه مانع) شاید کسی را به کار آید. بدان امید که در فرصت‌های دیگر کاملتر شود.
*اخلاق کتابداری
صدری فرد، عصمت و شعبان طاهری. اخلاق حرفه‌ای در کتابداری، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، ۱۳۸۹.
اسفندیاری مقدم، علیرضا (ویراستار). اخلاق حرفه‌ای کتابداران و اطلاع رسانان. انجمن کتابداری استان قم. تهران: کتابدار، ۱۳۸۷.
طالعی، عبدالحسین. از آب بیاموزیم. سایت کتابخانه مجلس، ۳ تیر ۱۳۹۵.

طالعی، عبدالحسین. از خاک بیاموزیم. سایت لیزنا، ۲ تیر ۱۳۹۷.

فرامرز قراملکی، احد؛ درخشان، لعبت؛ رضایی شریف آبادی، سعید. اخلاق حرفه‌ای در کتابداری و اطلاع رسانی. تهران: سمت، ۱۳۹۹.
نشاط، نرگس. اخلاق اطلاعات، در: دائرة المعارف کتابداری و اطلاع رسانی، ج ۱، تهران: کتابخانه ملی، ص ۱۱۱ – ۱۱۳.
حسینی آبینه‌ای، محمد رضا. اخلاق حرفه‌ای در کتابداری و اطلاع رسانی: با تاکید بر وظایف و مسئولیت ها. شمسه، ۲ (۶)، بهار ۱۳۸۹، ص ۱ – ۱۲.

آزاد، اسدالله. لزوم پایبندی به اصول اخلاقی در اطلاع رسانی. اطلاع رسانی، دوره یازدهم، شماره اول، ۱۳۷۳، ص ۲۲ – ۲۹.
رهادوست، بهار. فلسفۀ کتابداری و اطلاع رسانی. تهران: کتابدار، ۱۳۸۷.
فتاحی، رحمت الله. ارزشها و جذابیت‌های کتابداری. تهران: کتابدار، ۱۳۸۸.
پریرخ، مهری. اصول اخلاقی کتابداران دانشگاهی. در: اخلاق حرفه‌ای کتابداران و اطلاع رسانان، ص ۱۳۳ – ۱۳۶.

*اخلاق نگارش
حری، عباس. اخلاق نگارش علمی. در مجموعه: در محضر استاد؛ تهران: کتابدار، ۱۳۹۳، ص ۱۵ – ۲۹.
حری، عباس. آیین بد نویسی. آینه پژوهش، ۲ (۹)، آذر – دی ۱۳۷۰، ص ۲ – ۵.
اسفندیاری، محمد. اخلاق نگارش، قم: نور مطاف، ۱۳۹۰.
خالقی، نرگس. اخلاق نگارش و پژوهش. تهران: کتابدار، ۱۳۹۰.
سوکال، آلن. برک مونت، ژان. یاوه‌های مد روز؛ کاربرد نادرست علم در گفتارهای روشنفکران. ترجمه جلال حسینی. تهران: بازتاب نگار، ۱۳۸۴.
سوکال، آلن. بریکمون، ژان. چرندیات پست مدرن. ترجمه عرفان ثابتی. تهران: ققنوس، ۱۳۸۴.
خلاق پژوهش
خندان، علی اصغر. مغالطات. قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۰.
خندان، علی اصغر. منطق کاربردی. تهران: سمت، ۱۳۷۹.
ملکیان، مصطفی. منطق مغالطات. تهران: نگاه معاصر، ۱۳۷۰.
بست، جوئل. مغالطات آماری. ترجمه سید رضا هاشمی پیکر. تهران: سروش، ۱۳۹۵.
جوادی، محسن. اخلاق پژوهش، مبانی و مسائل. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی، ۱۳۹۰.
*اخلاق فناوری
ثقة الاسلامی، علیرضا. چالش‌های اخلاقی در عصر اطلاعات. تهران: چاپار، همارا، ۱۳۸۸.
ثقة الاسلامی، علیرضا. درآمدی بر اخلاق اطلاعات. تهران: چاپار، اساطیر پارسی، ۱۳۹۴.
دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، مسائل اخلاق فناوری اطلاعات در روایات. تهران: دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، ۱۳۹۱.
طالعی، عبدالحسین. نگاهی به مسائل اخلاق فناوری اطلاعات در روایات. آینه پژوهش، ۲۷ (۱۶۲)، بهمن – اسفند ۱۳۹۵، ص ۴۰ – ۴۵.

الویری، محسن. رویکردی اسلامی به تطبیق پذیری میراث اخلاقی با دنیای مجازی. ره آورد نور. شماره ۲۶، بهار ۱۳۸۸.

*اخلاق نسخه‌های خطی
طالعی، عبدالحسین؛ حاج باقریان، طیبه. اخلاق حرفه‌ای در فهرست نویسی نسخه‌های خطی. سایت کتابخانه مجلس، ۱۳۹۶.

*اخلاق علم الحدیث
طالعی، عبدالحسین. سرمقاله. سفینه، ۱۰ (۳۷)، زمستان ۱۳۹۱.
*اخلاق رسانه ها
محمدی، مجید. اخلاق رسانه ها. تهران: نقش و نگار، ۱۳۷۹.
*اخلاق ویرایش
طریقه دار، ابوالفضل. اخلاق ویرایش. آینه پژوهش ۱۵ (۸۶)، ۱۳۸۳.

آذرنگ، عبدالحسین. اخلاق در ویرایش و نشر. کلک (۳۵ – ۳۶)، بهمن – اسفند ۱۳۷۱


پنجشنبه ۲ دي ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۳۲
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت